Två dagars konferensprogram

Välkommen till en personlig konferens om skolans viktiga kvalitetsarbete!

En konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden. Temat för årets konferens är likvärdighet.
Välj om du vill delta i konferensen på plats, digitalt hemifrån  eller tillsammans med kollegor i en konferenslokal lokalt hos er. 

Dag 1
Onsdag 13 januari 2021

Från klockan 9.00  Registrering och kaffe för deltagarna på plats i Malmö

Moderator: Cecilia Christersson

Cecilia Christersson är vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande vid Malmö universitet, där hon tidigare verkat som ställföreträdande rektor/prorektor med utbildning, internationalisering och kvalitetsutveckling i sin portfölj. Cecilia har även lång erfarenhet av internationell kvalitetsutvärdering av högre utbildning. 2018 överlämnade Cecilia till regeringen sitt betänkande ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring” med fokus på ökad samverkan kring praktiknära forskning. Genom ett brett internationellt akademiskt nätverk stödjer Cecilia det värdebaserade ledarskapet, ett inkluderande utbildningssystem och utbildning för hållbar utveckling.

Med värme, klokskap och stort engagemang kommer Cecilia att vägleda oss genom Rikskonferensen Bättre Skola.

Konferensen kommer även ha en särskild moderator, värd för att underlätta den digitala närvaron.

Cecilia Christersson

10.00 Inledning

För 20:e året i rad arrangerar vi Rikskonferensen Bättre Skola! Nu ser vi fram emot inspirerande och lärorika dagar med det viktiga kvalitetsarbetet och likvärdighet i fokus. Väl mött!

Foto Mats Deleryd

Mats Deleryd, VD, SIQ

Maria Elmer

Maria Elmér, Skolverket, undervisningsråd

Annette Björnson

Annette Björnson, SIQ, projektledare för konferensen

Anna Singhateh

Anna Singhateh, Malmö stad, projektledare för konferensen

Skolans nyckelroll i Malmö

Varmt välkommen till Malmö och årets upplaga av Rikskonferensen Bättre Skola!

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommer tillsammans med Malmö stads tre skoldirektörer berätta om Malmös skolresa och hälsa oss alla välkomna till konferensen.

Katrin har varit kommunstyrelsens ordförande sedan 2013, innan dess var hon skolkommunalråd i Malmö stad. Katrin har alltid brunnit för skolfrågor och varit med under Malmös skolresa från drygt 20 000 till 30 000 elever och en positiv utveckling av skolresultat, meritvärde och behörighet bland lärare. Katrins vision handlar om att bygga Malmö helt och där har skolan en nyckelroll. Genom centrala skolor där barn från hela staden kan mötas och studera sida vid sida skapas bättre förutsättningar för framtiden.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö.

Anders Malmquist

Anders Malmquist,
Grundskoledirektör, Malmö

Peter Lindberg

Peter Lindberg
Förskoledirektör, Malmö

Lars Rehnberg

Lars Rehnberg
Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör, Malmö

Så främjar Skolverket likvärdighet och kvalitet i skolan

Skolverkets uppdrag är att främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och förskolor och bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Utmaningarna är många, men det finns oändliga möjligheter. Vad säger vetenskap och beprövad erfarenhet om vad och hur vi ska arbeta för en likvärdig skola med bästa kvaliteten?

Peter Fredriksson

Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket

11.30 Ceremoni och årets mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära av. Utmärkelsemottagarna utses i slutet av november.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

Prisutdelare: Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket, Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund och Ebba Kock, ordförande i Sveriges Elevkårer

Peter Fredriksson

Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket

Ebba Kock

Ebba Kock, ordförande Sveriges Elevkårer

Matz Nilsson

Matz Nilsson, ordförande, Sveriges Skolledarförbund

Lunch

13.15 Vad säger PISA-studierna om elevers kunskap?

Direktoratet för utbildning och kompetens, som Andreas Schleicher, OECD är ansvarig för har tre huvudmål:

 1. Hjälpa OECD med att planera och hantera sina utbildningssystem så att deras medborgare kan utveckla de kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar de behöver under hela livet
 2. Se till att eleverna förstår sina egna inlärningsbehov och har möjlighet och medel att välja vägar som hjälper dem att utvecklas
 3. Se till att lärare har kunskap och färdigheter för att förbättra sin praxis och ha en positiv inverkan på lärandet.

Andreas Schleicher: ”Skolor måste förbereda eleverna för snabbare förändringar än någonsin tidigare, att lära sig för jobb som inte har skapats, att ta itu med samhällsutmaningar som vi ännu inte kan föreställa oss och att använda tekniker som ännu inte har uppfunnits. Vi måste förbereda eleverna för deras framtid, inte för vårt förflutna.”

Föreläsningen hålls på engelska.

Andreas Schleicher

Andreas Schleicher, är Directorate of Education and Skills på OECD och ansvarig för PISA-studierna över hela världen.

Reflektion, diskussion med kaffepaus

14.30 Rundabordssamtal om likvärdighet

Vad menar vi med likvärdighet i den svenska skolan? Den enskilda elevens perspektiv, likvärdighet inom varje skola och mellan olika skolor. Vi bjuder in till ett tankeväckande samtal!

15.15 Den första serien med parallella seminarier

Peter FredrikssonEtt fördjupningsseminarium om ledningsperspektiv och skolans organisation som är en av Skolverkets viktigaste frågor. 

Talare: Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Annika KroonChristian FeglerHur får vi en skola som rustar våra barn till starka individer med kunskaper och förmågor som är anpassade till arbetsmarknadens och idrottens krav? Kraven ökar när det kommer till förmågan att motivera sig själv och att ta ansvar för sina studier, idrott och sin egen framtid. Samtidigt visar undersökningar att elevernas motivation minskar ju äldre de blir, och just motivation har enligt Skolverket visat sig vara en viktig framgångsfaktor.

I en rapport från Skolverket (2013) diskuteras vikten av att utveckla barn och ungas ”icke-kognitiva förmågor” såsom självvärdering, motivation, samarbetsförmåga och självdisciplin. Studien visar att dessa förmågor kan ha större betydelse långsiktigt än de kognitiva.

Motivationslyftets syfte är att holistiskt och kontinuerligt arbeta för att öka motivationen, samt att stärka självledarskapet och självkänslan hos eleverna.

På Malmö Idrottsgymnasium kombinerar duktiga idrottare elitsatsning med gymnasiestudier. Mentorer arbetar aktivt med elevernas självledarskap genom Motivationslyftet för att stärka elevernas motivation till högre måluppfyllelse.

Talare:

 • Annika Kroon – Förstelärare, Malmö Idrottsgymnasium
 • Christian Fegler – Rektor, Malmö Idrottsgymnasium

Stefan LagrosenYvonne Lagrosen

Forskning har visat att det finns samband mellan kvalitetsutveckling och hälsa. I organisationer där kvalitetsutvecklingens värderingar är mer levande har personalen bättre upplevd hälsa. Detta har visats i många olika typer av organisationer inklusive skolan. En nyligen utförd studie tyder även på att det finns ett samband mellan kvalitetsutveckling och elevernas hälsa. 

I föreläsningen presenteras: Sambandet mellan kvalitet och hälsa för personal och elever i skolan. Vilka är de grundläggande kvalitetsvärderingarna som påverkar hälsan? Hur kan dessa uttryckas i skolsammanhang?

Talare:

Stefan Lagrosen är professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet i Kalmar och licensierad personlig tränare. Hans forskning har i hög grad berört hälsa i arbetslivet, verksamhetsutveckling inom hälsoverksamheter samt kvalitetsutveckling i skolan. 

Yvonne Lagrosen är docent i kvalitetsutveckling vid Mälardalens högskola, Eskilstuna. Hon är en pionjär inom forskningen avseende kopplingen mellan kvalitet och hälsa med flera internationellt citerade forskningsstudier. Hon forskar också om prestation kopplat till hjärnans funktion och lärandet i olika utbildningssystem. 

Hur kan man synliggöra kvalitet och likvärdigheten i förskolan?
Hänger förutsättningar och kvalitet ihop, går det att mäta och analysera och därigenom uttala sig om en förskola har god kvalitet.

Ta del av SKR´s arbete där man har studerat förutsättningar för förskolor och hur det kan påverka likvärdighet och kvalitet.

Talare:  Anna Tornberg, utredare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Skolinspektionen har också gjort kvalitetsgranskning om skolors förutsättningar och hur huvudmän arbetar med att stärka lärarresurser på grundskolor med stora utmaningar. Vad har dessa utredningar för gemensamma nämnare och vad kan vi lära från dem?

Mer information kommer

Vad betyder mångfald i praktiken – på skolan, på företaget eller i föreningen? 

En föreläsning om mångafald, fördomar och funktionsnedsättning. Jonas menar att vi lever i ett samhälle där vi gärna delar in varandra i fack efter etnicitet, samhällsklass, funktionalitet etc. Jonas tar utgångspunkt i sin egen cp-skada, hur han ständigt brottas både med sig själv och andras föreställningar om honom. Han utmanar oss hur man kan möta alla människor med respekt och se det positiva med olikheter. 

Föreläsningen kretsar kring frågor som:

Hur bemöter vi ”annorlunda” människor? Fördummar fördomar oss? Varför är den sociala tillgängligheten är lika viktig som den fysiska? Måste man vara ”normal” för att leva ett bra liv? Hur kan vi komma bort från ett ”vi och dem”-tänkande? Kan tolerans bytas ut mot uppskattning? 

Jonas Helgesson är uppvuxen i Göteborg men bor numera utanför Malmö, i trakterna där det luktar traktor. Han har hunnit bli 40 år gammal, är gift med Hanna och har två barn. Han arbetar som föreläsare, ståuppare, skribent och författare.

Jonas Helgesson

Jonas Helgesson, föreläsare, ståuppare, skribent och författare.

17.15  Den första konferensdagen avslutas

18.30  Fördrink, middag och underhållning

För de som väljer att vara med på konferensen på plats i Malmö arrangerar vi en härlig middag med underhållning som rolig avslutning på dagen. Fördrink serveras klockan 18.30 och vid 19-tiden sätter vi oss till bords.

Dag 2
Torsdag 14 januari 2021

8.15 Inledning dag 2

Prisutdelning av Quality Innovation Award 2020

Många skolverksamheter har skickat in bidrag till Quality Innovation Award 2020 inom kategorin utbildning och skola! Vi får här lyssna till vinnarnas presentationer av sin innovation och arbetet bakom.

Inskickade bidrag kommer att presenteras på konferensen hemsida, som inspiration och goda förebilder, oavsett placering i tävlingen. Vill du vet mer om Quality Innovation Award är, klicka här.

Prisutdelaren kommer efter prisceremonin att dela med sig av sina erfarenheter från innovationsarbete i en kärnfull föreläsning.

.

Quality Innovation Award

Lärdomar om digitalisering ur elevperspektivet 

Sveriges Elevkårer genomförde i våras en nationell undersökning av  gymnasieelevers upplevelser av digitaliseringen från omställningen till distansundervisning med anledning av pandemin. Under hösten genomfördes en uppföljande undersökning. Ordförande för Sveriges Elevkårer delar med sig av elevernas upplevelser och resultat som framkommer i undersökningarna och diskuterar vad vi kan lära sig från det i det fortsatta utvecklingsarbetet utifrån ett elevperspektiv.  

Medverkande är ordförande för Sveriges Elevkårer Ebba Kock, Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Deras främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare. 

Ebba Kock

Ebba Kock, ordförande Sveriges Elevkårer

9.45 Ungdomars väg till arbete genom högskolestudier

Ta del om den spännande berättelsen om MUHVA, ett forskningsprojekt som Malmö stad, Malmö universitet och University of East London medverkar i.

Cecilia Christersson

Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet.

Anna Singhateh

Anna Singhateh, projektledare och samordnare på Pedagogisk inspiration, Malmö.

John Storan

John Storan är chef för Continuum, Center for Widening Participation Policy Studies vid University of East London.

Kaffepaus

10.45 Den andra serien med parallella seminarier

I Malmö arbetar vi för varje elevs bästa skola. Vi skapar en systemsyn med struktur och processer som stödjer en långsiktig utveckling. Systemsyn innebär att rusta medarbetarna längst fram i organisationen – närmast eleverna – med stort mandat. Ledningens roll är att förse medarbetarna med verktyg för att följa upp och utveckla sitt arbete och undanröja de hinder som försvårar medarbetarnas arbete. Med systemsyn kan organisationen skapa ett stabilt resultat som inte varierar mellan medarbetare eller skolor. Organisationen ska leverera samma stabila resultat varje gång.

För att Malmös skolor ska bli varje elevs bästa skola krävs att alla medarbetare medverkar och tar ansvar, ständigt arbetar med att förbättra det egna arbetet och lär tillsammans med sina kollegor. Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten från huvudmannanivå till klassrumsnivå, och pågå hela tiden. Till vår hjälp har vi forskare som följer processen och återkopplar kontinuerligt.

På denna session knyter vi ihop SKA-arbetet för varje elevs bästa skola, från huvudmannanivå till skol- och klassrumsnivå.

Talare:

 • Malin Ullman, strateg grundskoleförvaltningen, en av projektledarna för implementeringen av ramverket för Varje elevs bästa skola
 • Linda Deltinger, utbildningschef, Malmö stad
 • Andreas Katsanikos, rektor Möllevångsskolan, Malmö stad
 • Jan Håkansson, professor i pedagogiskt arbetet Högskolan Dalarna

Ett seminarium med Skolverket där de berättar mer om riktade insatser som stärker nyanländas lärande.

Mer information kommer.

Empatiskt och autentiskt ledarskap, manliga och kvinnliga stereotyper och 7 goda dygder kommer Jonas Nyman berätta mer om på detta seminarium.

Trots att det mesta i vår omgivning uppdaterats och optimerats för det här århundradet premieras utdaterade mans- och ledarskapsideal på arbetsplatser. Hur förändrar vi förlegade normer och strukturer på våra arbetsplatser och finns de också inom våra skolverksamheter? Hur gör vi upp med machokulturen?

Talare: Jonas Nyman som tillsammans med Ulrika Sedell har skrivit boken Manlighetskoden. En bok som  bygger på samtal med femton män och en kvinna, som tidigare levt som man, vilka alla på olika sätt brutit med traditionella förväntningar på vad det innebär att vara man i en ledande position. Ur deras berättelser framträder möjliga vägar för att skapa ett inkluderande arbetsklimat, och en konstruktiv, inspirerande och uppmuntrande inblick i ett mer hållbart mans- och ledarskapsideal.

Jonas är  investerare, rådgivare, affärsutvecklare och executive coach i det egna bolaget Hazlebay. Är styrelseordförande och ledamot i ett antal bolag. Han har trettio års erfarenhet av den finansiella sektorn och utöver sin ekonomiexamen utbildat sig till samtalsterapeut och arbetar med ledarskaps-, individ- och grupputveckling.

Annette BjörnsonAtt delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola innebär en unik möjlighet att gå igenom hela sin verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv. Under resans gång identifierar man nya förbättringsområden som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Under det här seminariet får ni träffa årets utmärkelsemottagare. De har gjort en fantastisk förbättringsresa och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Moderator: 

 • Annette Björnson, ansvarig för utmärkelsen på SIQ.

Ni får här möjlighet att ta del av ett pågående utvecklingsarbete i Malmö stads förskoleförvaltning. I nära samarbete mellan förskollärare, förskolornas ledning och förvaltning undersöks och prövas för närvarande olika sätt att stärka förskollärares arbetsglädje, ledarroll och undervisningsuppdrag. Ni kommer att få lyssna till exempel från förskolor som ingår i en pilotundersökning inom utvecklingsprocessen.

Förskoleförvaltningen i Malmö startade under våren 2019 utvecklingsprojektet ”Organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor”. Projektets syfte är att undersöka hur förskollärares arbetsvillkor kan förbättras och hur deras kompetens kan stärkas och användas på det sätt som bäst gagnar en hög och likvärdig kvalitet för barnen i förskolan. Detta mot bakgrund av de förutsättningar som i nuläget råder med bland annat en sjunkande andel utbildade förskollärare och barnskötare, samt en hög sjukfrånvaro.

Arbetet utgår ifrån ett tillitsbaserat, undersökande förhållningssätt där delaktighet från förskollärarprofessionen är centralt. En arbetsgrupp bestående av förskollärare, rektorer, avdelningschefer och tjänstepersoner från förvaltningen har tagit del av och bearbetat underlag både på lokal och nationell nivå, samt besökt andra kommuner för erfarenhetsutbyte och reflektion. Utifrån den samlade bild som skapats har arbetsgruppen utformat olika pilotundersökningar som syftar till att följa förändringsprocesser för att kunna bedöma hur förskollärares arbetsvillkor påverkas av olika insatser. Preliminära resultat från pilotundersökningarna väntas kunna presenteras under våren 2021.

Under seminariet lyfts exempel från olika förskolor som är involverade i arbetet, samt erfarenheter från att driva ett utvecklingsarbete med delaktighet och undersökande som ledord.

11.45 Lunch

Den tredje serien med parallella seminarier

Tidigare studier som analyserat skillnader i elevers studieresultat har främst fokuserat på hur det ser ut mellan skolor, och mellan elever på riksnivå. Skillnader inom skolor har däremot inte varit så framträdande. Resultatskillnader mellan klasser inom en skola är viktiga att uppmärksamma, eftersom de kan indikera skillnader i kvaliteten på utbildningen och därmed bristande likvärdighet.

De studier som finns på området visar dock att det finns en del resultatskillnader inom skolor. Tidigare studier visar också att det finns förbättringsutrymme när det gäller rektorers arbete med att prioritera och arbeta med pedagogiska ledningsfrågor. Detta indikerar därför att det också finns förbättringspotential när det gäller rektorers arbete med kvalitetshöjande insatser, som främjar goda studieresultat i klasser med låga resultat. 

Talare: Johanna Chung delar med sig av de slutsatser som framkommit från Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning gällande inomskolsvariation.

Skolverket stödjer sedan år 2015 skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Totalt har hittills 119  skolor, förskolor och huvudmän fått stöd genom Samverkan för Bästa skola. Genom riktade insatser under en treårsperiod stärks förskolan, skolan och huvudmannen  i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen utifrån just deras unika mål och behov.  Stödet bygger på beprövad erfarenhet och i samarbete med forskare. 

På det här seminariet får du ta del av Skolverkets samlade erfarenheter. Mer information kommer.

Talare: Skolverket

Det finns inga enkla, snabba lösningar för framgångsrika skolor – framgång kräver långsiktighet, helhetsperspektiv och fokus på skolans inre arbete. Malmös arbete för varje elevs bästa skola baseras på nationell och internationell forskning om vad som krävs för skolutveckling. Vi strävar mot ett framgångsrikt skolsystem – inte enskilda framgångsrika skolor.  

Det finns dock ett antal skolor som under en rad år, och över fler stadier, presterat över förväntat resultat och nått högre måluppfyllelse än prognos.  

På denna session reflekterar utbildningschef och rektor om vilka framgångsfaktorer som ligger bakom det positiva resultatet.  

Huvudmannens roll och stöd i arbetet presenteras och kapacitetsstödjare på utvecklingsavdelningen.
Deltar gör även Skolverket som presenterar lärdomar och framgångsfaktorer från Samverkan för bästa skola 

Talare:

 • Caroline Ekstrand, Utbildningschef, Malmö stad.
 • Per Andersson, rektor Kroksbäcksskolan
 • Anna Lindahl, förstelärare och Marie Andreasson, lärare Kroksbäcksskola

Mats DelerydAnders FundinVälkommen till ett pass för dig som är intresserad av omvärldsbevakning och vill få insikt om den stora kvalitetsvågen som sveper över världen och leder mot hållbar framgång. Ledande verksamheter världen över tittar nu på ett större sammanhang än tidigare, där kompassnålen är inställd på såväl engagerade medarbetare som hållbarhet i alla dess dimensioner. Här beskriver vi hur allt hänger ihop! Vi gör också en utblick mot Japan som tagit ett steg längre i en samhällsförändring som de kallar Society 5.0. Detta för att klara utmaningar som en åldrande befolkning, miljöproblem och brist på energi.

Talare: 

 • Mats Deleryd, VD, SIQ och professor vid Mälardalens högskola.
 • Anders Fundin, forskningsledare, SIQ och professor vid Mälardalens högskola.

Lisbeth Gyllander Jaana Nehez

Professionell utveckling via kollegiala arbetsformer är numera navet i de flesta förskolors och skolors utvecklingsprocesser. Ledarskapet är en nyckel i sådana processer.

Den här seminariet handlar om hur man kan axla ett ledaransvar genom exempelvis modeller för vetenskaplig systematik och strukturer för systematiskt kvalitetsarbete. Vad finns för teorier, modeller och verktyg för att utveckla kompetenser i att organisera och leda utvecklingsprocesser på individ­nivå, gruppnivå och organisationsnivå.

Talare:

 • Lisbeth Gyllander Torkildsen fil.dr i pedagogiskt arbete och chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen på Gymnasie- och vuxenutbildnings­förvaltningen Malmö stad.
 • Jaana Nehez, fil.dr i pedagogiskt arbete och lektor vid FoU-enheten på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Seminariet utgår från den bok som talarna är författare till  Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola, där de delar med sig av sina erfarenheter på ett tillgängligt sätt med aktuell forskning.

Den fjärde serien med parallella seminarier

Forskare Jan Håkansons delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter om systematiskt kvalitetsarbete inom skolverksamheter. 

Talare: Jan Håkansson, professor pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna. Jan är författare till bland annat boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skolan och fritidshem

Komvux i Malmö beslöt för cirka två år sedan att göra en tämligen unik satsning på en övergripande pedagogisk stödverksamhet. Intentionen var att säkerställa att alla elever på Komvux Malmö får likvärdigt stöd i sin utbildning – från sfi, till grundläggande och vidare till gymnasial vuxenutbildning. All pedagogisk stödpersonal samlades i en och samma organisation som fick namnet “Pedagogisk stödorganisation”, vilket vi i vardagen förkortar till PS.

Komvux i Malmö är en stor verksamhet med tusentals elever på såväl heltid som deltid, och såväl på plats som på distans. PS uppdrag är att samla resurser och rikta dem så att de gör optimal nytta. Hos oss arbetar specialpedagoger, vilka utgör den största gruppen, samt  kuratorer, bibliotekarier och en IT-pedagog. Inom verksamheten bedrivs bibliotek och studieverkstäder, både fysiskt och digitalt. Det är PS ansvar att genom ett verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete se till att förvalta dessa resurser i ett verkningsfullt utvecklingsarbete så att elevernas lärande gynnas.

Ett systematiskt utvecklingsarbete sker på många nivåer. Det är ett komplext arbete och samtidigt är det väldigt enkelt! Det handlar om att analysera gapet mellan önskat läge och nuläge, planera för hur man ska minska gapet, genomföra det och sedan utvärdera och följa upp. Det är så vi arbetar inom PS och det är det vi ska berätta om i vårt föredrag – hur vi tar nappatag med vårt SKA, brottas med det för att sedan lite tilltufsade men glada fira våra segrar.

Talare:

 • Lotta Lovén, rektor, Gymnasei- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad
 • Linda Axmarker, biträdande rektor,  Gymnasei- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad

Ett seminarium och workshop om hur ni praktiskt kan arbeta med SIQ´s verktyg Framgångsinsikt, i den anpassade versionen för skolverksamheter.

Vi inleder med att gå igenom vad är SIQ Managementmodell och vad det finns för tankar och forskningen bakom modellen. Därefter fortsätter vi med att gå igenom SIQ Framgångsinsikt, ett enkelt verktyg för reflektion och samtal kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv, som bygger på tankarna i SIQ Managementmodell. Tillsammans provar vi verktyget från den plats du är och reflekterar över om det kan öka kvalitetsmognaden i din verksamhet.

Framgångsinsikt för skola, kan användas på såväl ledningsnivå som på en arbetsplatsträff eller i ett reflekterade team.

SIQ kommer att leda workshopen.

Under seminariet riktar vi fokus mot de årliga kvalitetsdialoger som är ett centralt moment i Malmö stads förskoleförvaltnings modell för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med dialogerna är få till ett direkt utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan olika ansvarsnivåer inom förvaltningen, för att tillsammans skapa en mer sammansatt kunskap och förståelse. Tydliga länkar har därför skapats från Malmö stads 220 förskoleenheter, via rektorer och utbildningschefer, till skolchef och förskolenämnd.

Dialogerna baserar sig primärt på förskolornas årliga kvalitetsrapporter, som belyser professionens bedömningar av förskolornas lokala förutsättningar och arbete för att uppnå de nationella målen. De utgår även från sammanställningar av olika nyckeltal som belyser förskolans strukturella förutsättningar och hur dessa har utvecklats över tid.

Kvalitetsdialogerna inleds med samtal mellan rektor och medarbetare i varje förskoleområde, som sedan följs upp i dialoger mellan rektorn och chefen för utbildningsområdet. Som en del av modellen ingår även dialoger mellan utbildningscheferna och skolchef samt mellan förvaltningsledningen och förskolenämndens presidium.

Varje höst tar förvaltningen också fram en samlad lägesbedömning som syftar till att ge en övergripande bild av kvaliteten i Malmö stads förskolor. Lägesbedömningen tar avstamp i alla de underlag som förskolorna och förvaltningen tagit fram under året. Även här spelar professionens bedömningar en central roll.

Talare:
Margaretha Danielsson, utbildningschef, Förskoleförvaltningen, Malmö stad
Caisa Olofsson, Rektor
Sofi Lauenburg och Emma Larsson, kvalitetsanalytiker

Likvärdighetsutredningen, ett seminarium med information vad är Likvärdighetsutredningen, vad säger den och vad händer nu.

Utredningen ute på remiss fram till den 30 november.

Mer information kommer om detta valbara seminarium.

Kaffepaus

14.30 Känslan av framgång

Få saker kan få en människa så tillfreds som känslan av framgång, men vad är egentligen framgång och hur kommer man dit? Hur definierar man sin egen framgång och lär sig hitta nycklarna till det som kan göra att man verkligen blir stolt över sig själv och det man uträttar både på jobbet och privat. Hur hitta den där glöden som finns inom oss alla?

Framgång är en känsla som man upplever inom sig själv, inför sig själv. Vi tror alla människor vet att det finns en utvecklingspotential inom oss. Hur den ser ut beror på våra förutsättningar, men det finns inte en enda person som inte kan bli något mer än den de är idag. När vi närmar oss något som vi vill ha och som är viktigt för oss tänds elden inom oss.

Annika R Malmberg är en i särklass unik talare, artist och författare som trollbinder sin publik. Få kan som Annika beskriva människors olikheter och med sådan humor och värme visa hur man kan skapa fungerande relationer med alla som inte är som du. Första kvinnliga Diamond Speaker i Sverige,  Annika är en av tre i Sverige som nu uppnått den högsta utmärkelsen ”Diamond speaker” på världens mest omfattande system för talarrating, 110 Steps Analysis. Hon har också av Resumé utsetts till en av landets superkommunikatörer.

Annika R Malmberg

Annika R Malmberg

16.00  Konferensen avslutas

Angivna tider kan komma att ändras p.g.a oförutsedda händelser.