Dag 2, torsdag 16 januari 2020

DAG 2
TORSDAG 16 JANUARI 2020

08.15 – Inledning och elevuppträdande

08.30 – School leadership from an ecological perspective

Gerda van Dijk är specialiserad inom organisationsutveckling och ledarskap och vill visa hur vi kan lära i skolan utifrån hur ekosystem fungerar. Gerda stöttar organisationer i deras ledarskapsutveckling i att skapa allmännytta och mervärde för samhället i stort. Vilka värden vill vi skapa i klassrummet och vilket ledarskap behövs? För oss gör hon jämförelser med bland annat Holland. På engelska.

Gerda van Dijk är professor i ledarskap Vrije Universitet, professor i organisationsekologi, Tilburg universitet och VD Zijlstra Center.

Foto Gerda van Dijk

Gerda van Dijk, professor

9.30 – Kaffepaus

10.00 – Nätverk för avgörande frågor om skolans framtid

Lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är tre områden som måste prioriteras för att skolan ska förbättras. Syftet är att hitta konkreta åtgärder som kan stärka kvaliteten i skolan. Skolverket har initierat nätverk inom dessa områden för stärkt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolor.

Anders Malmquist, Grundskoledirektör Malmö
Styrning och ledning

Kristy Lundström, VD Stiftelsen Victor Rydbergs skolor
Lärarförsörjning

Magnus Åkerlund

Magnus Åkerlund, skolchef Bodens kommun
Skolsegregation

11.00 – Parallella seminarier E-H, välj vilket du vill gå på

Lena StjärneAnna Karin Anfelt

Årets mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019, vad utmärker deras kvalitetsarbete? Vad är svårigheterna, vad ger störst framgång? Skolorna berättar om konkreta åtgärder som ändrat livet för alla!

Kom och få konkreta råd och tips av rektor Lena Stjärne på Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Anna Karin Anfelt på Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro.

Talare:

Lena Stjärne och Anna Karin Anfelt. Moderator: Ola Ljunggren Bergeå, SIQ

Foto Anna YttergårdDen centrala barn- och elevhälsan i Upplands Väsby har under ett år utbildat ca 150 medarbetare i förskolor och skolor i arbetssätt riktade till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med dessa funktionsnedsättningar har en annorlunda kognition, det vill säga tänker och uppfattar information, upplever och bearbetar. Lär om hur verksamheten kan planeras så att lärmiljön blir begriplig och hanterbar samt hur man kan bemöta dessa elever med särskilda behov för en bättre elevhälsa.

Talare:

 • Christer Creutz, psykolog, Upplands Väsby kommun
 • Anna Yttergård, psykolog, Upplands Väsby kommun

Foto KarinFoto MatsHållbar utveckling i utbildning har en specifik inriktning med hållbar samhällsutveckling som mål. Tanken är att unga människor redan under sin skoltid ska vara delaktiga i förändringen samt utveckla en handlingskompetens för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare. FN:s Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling sammanfattar flera av utmaningarna med att förverkliga en hållbar framtid.

Skolverkets ger här stöd i att arbeta ämnesövergripande med hållbar utveckling. Ett ämnesövergripande arbetssätt är en förutsättning för att kunna belysa både sociala och ekonomiska samt ekologiska perspektiv på de komplexa samhällsutmaningarna som hållbar utveckling innebär. Exempel på viktiga komponenter i undervisningen är:

 • Demokratiska arbetssätt som möjliggör delaktighet och inflytande från eleverna.
 • Kritiskt förhållningssätt.
 • Reflektion kring värdekonflikter.
 • Belysa olika perspektiv.
 • Utveckla handlingskompetens.
 • Att organisera ämnesövergripande undervisning

Talare: Karin Bårman och Mats Hansson båda undervisningsråd

Bristen på lärare är en stor utmaning i hela landet. På många håll fördelar man därför arbetsuppgifterna i högre grad på andra yrkesgrupper än lärare. SKL och representanter från kommuner ger exempel på lokala strategier för att möta rekryteringsbehovet.

När lärarna inte räcker till – så klarar vi kompetensförsörjningen. Bristen på lärare är en stor utmaning i hela landet. På vissa skolor har man provat att anställa särskilda klassmentorer för att avlasta lärarna. SKL inleder med att ge exempel på flera lokala strategier för att möta rekryteringsbehoven. Vilka strategier behövs för att möta skolans rekryteringsutmaningar? Hur får vi fler lärare i skolan och hur kan organisation och arbetssätt utvecklas för att använda befintlig kompetens på bästa sätt?

Talare:

Bodil Båvner, utredare, Avd för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

12.00 – Lunch

13.00 – Parallella seminarier I-L, välj vilket du vill gå på

Foto Anna YttergårdDet finns flera nationella och internationella vetenskapliga fakta som klart visar på hur en ökad fysisk aktivitet har en positiv inverkan på inlärningen. Fysisk aktivitet inte bara förebygger och botar ett trettiotal vanliga sjukdomar utan ökar även elevernas förutsättningar till ett bättre skolresultat mellan 20–40 procent.

I Upplands Väsby har både fristående och kommunala förskolor och skolor gått samman för att tillsammans ge alla barn och unga möjlighet till mer fysisk aktivitet och rörelse i vardagen.

Talare:

Anna Yttergård, psykolog, projektledare Upplands Väsby kommun

Hur kan vi få till öppenhet och transparens för att möjliggöra jämförelse och lärande? Vi tittar närmare på tre möjligheter:

 • Funktionell kvalitet – de nationella målen,
 • Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra barn och föräldrar samt
 • Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för barnen efter det att de lämnat förskolan?

SKL berättar om kommande rapport hösten 2020: Öppna Jämförelser Förskola.

Talare:

Anna Tornberg, utredare SKL, Jonas Finnman, utredare SKL, Anne-Charlotte Holmgren, SIQ Business Excellence, Ansvarig Utmärkelser och Utbildningar

Foto AdrianFoto Johan GybergNär värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd.

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade, vilket ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen.

Talare:

Johan Gyberg och Adrian Forssander, enheten för Allmän didaktik, Skolverket

Foto Matz NilssonSveriges skolledarförbund har tagit fram en ny professionsdeklaration för rektor i vilken själva kärnan i uppdraget definieras – vad rektor ska göra och kunna. Det finns uppgifter som kan utföras av andra så tid och uppmärksamhet kan ägnas åt huvuduppgiften: att leda och utveckla en verksamhet som är grunden för barns utveckling och elevers resultat.

Talare: Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledare

14.15 – Kaffepaus

14.45 – Arbetslust och glädje

Det talas mycket om att ”hitta” olika saker – hitta lugnet, hitta kraften, hitta arbetsglädjen. Men arbetsglädje går inte att hitta, den går bara att skapa. Christina Stielli är en sann inspiratör, som  betonar vikten av arbetslust och glädje på jobbet med mycket klokskap och humor.  Hon tar oss med i den spännande forskningen och bjuder oss på mängder av bra tips och verktyg för hur vi kan öka vår arbetsglädje. Förmedlat med en stor portion berättarglädje.

Christina Stielli är nominerad till Årets talare 2019. Christina har föreläst i många år och började arbeta på skolor med sin föreläsning om sociala medier som riktade sig till elever i mellan- och högstadiet. De senaste åren har hon mött tusentals människor som genomgående gett toppbetyg till en varm och personlig föreläsning om attityder och förhållningssätt. Christina har en bakgrund som marknadschef, försäljningschef och projektledare inom bland annat filmbranschen samt rese- och hotellbranschen.

Foto Christina Stielli

Christina Stielli, författare, föreläsare och organisationsutvecklare

15.45 – Lotteri och avslutning

Vi sammanfattar dagen och avslutar med ett lotteri på ditt platsnummer.

16.00 – Konferensen avslutas